Våra odlingssystem har designats i samarbete med världsledande expertis för storskalig odling av mikroalger och ostron. Odlingssystemen omfattar en landbaserad anläggning för odling av mikroalger och uppfödning av ostronyngel samt en havsbaserad plattform med genomströmning för tillväxt av ostronyngel i havet. Den landbaserade anläggningen innehåller avancerad vattenteknik för rening, cirkulation och justering av vattenkemi och temperatur. Havsvattnet pumpas in i anläggningen från 87 m djup i Kosterfjorden och behandlas därefter i flera steg innan det lagras i reservoarer för senare distribution till de olika processerna i anläggningen.

Ostron är växtätare som lever på mikroalger och partiklar som filtreras ur omgivande havsvatten. Ostron uppfattas som primitiva djur, men deras levnadssätt skiftar drastiskt från ett frisimmande liv som djurplankton under uppväxten, till ett stillasittande liv på havsbotten som vuxen. Odling av ostron från ägg till vuxen sker därför i flera steg och anläggningen har anpassats för att optimera förhållandena under deras invecklade utveckling. Processen börjar med att vuxna ostron matas och konditioneras till könsmognad. Efter leken tas avkomman omhand och de nyfödda frisimmande larverna matas och odlas i separata genomflödestankar tills de är mogna att omvandlas till ett stillasittande liv som ostronyngel. Nyligen omvandlade ostronyngel är väldigt små, men har för övrigt utvecklat samma strukturer och funktioner som vuxna ostron. Ostronynglen matas och odlas i genomflödesrännor i anläggningen under några veckor tills de är stora nog att flyttas ut till en havsbaserad odlingsplattform. I havet livnär sig ostronynglen på växtplankton som de filtrerar direkt ur omgivande havsvatten. Den havsbaserade plattformen är designad för att leverera ett högt genomflöde av havsvatten och växtplankton vilket påskyndar ostronynglens tillväxt inför skörd och försäljning.

Vi kläcker och odlar fram yngel av det platta ostronet från januari till juli. Ynglen odlas först till 5 mm storlek i den landbaserade kläckerianläggningen och flyttas därefter till den havsbaserade anläggningen (FLUPSY) där de odlas till 10-15 mm storlek innan de förs över till korgar och odlas vidare i havsodlingar. Yngel saluförs i de storlekar som marknaden önskar upp till 20 mm.

 

Fakta

Det platta ostronet Ostrea edulis:

    Livscykeln hos det platta ostronet involverar flera utvecklingssteg. Vuxna ostron är tvåkönade där samma individ växelvis kan leka både som hane och som hona. Könsgameterna bildas när vattentemperaturen överstiger cirka 10°C och parningen sker när vattentemperaturen överstiger cirka 15°C. Hanarna släpper ut sin sperma i den fria vattenmassan och honornas ägg befruktas inuti honan. De befruktade äggen kläcks till larver som utvecklas inuti honan 7-10 dagar innan de släpps ut i havet. Larverna lever 3–4 veckor som djurplankton innan de är mogna att uppsöka och sätta sig fast på havsbotten och omvandlas till ostronyngel. Därefter tar det 2–3 år innan ostronet nått tillräcklig storlek för kommersiell försäljning. Utvecklingstiden beror på vattnets temperatur och tillgång på växtplankton som föda. Ostrea edulis är en känslig ostronart som ursprungligen fanns över hela Europa från Svarta havet, Medelhavet och längs den europeiska atlantkusten. Under de senaste decennierna har artens utbredningsområde begränsats alltmer på grund av sjukdomar och parasiter. Nordiska bestånd har än så länge klarat sig från dessa farsoter. Statens veterinärmedicinska anstalt genomför årliga kontroller på svenska bestånd av platta ostron sedan år 2009.