OA har påbörjat kommersialisering och uppbyggnad av marknadskanaler för avsättning av yngel från Ostrea edulis och Crassostrea gigas. Framförallt finns det en stor efterfrågan på yngel av det inhemska ostronet O. edulis både från odlare i Norden och övriga Europa. Orsaken är att få kläckerier inom EU specialiserat sig på att producera yngel från O. edulis. Det produceras normalt drygt 140 000 ton ostron per år i Europa, varav cirka 90 % i Europas största ostronmarknad, Frankrike. Fram till 1970-talet utgjorde O. edulis en stor andel av den franska ostronmarknaden. Därefter drabbades bestånden av O. edulis i södra Europa av massdöd orsakat av parasiter. Producenterna började istället odla ostronarten C. gigas som idag dominerar marknaden. Kläckeriet på Koster levererade yngel från O. edulis till den franska marknaden 2012 för att utvärdera tillväxt och överlevnad i franska vatten. Resultaten var positiva och innebar att flera odlare från den Franska marknaden hörde av sig om köp av svenska yngel. Förfrågningar har även kommit in från odlare i Spanien, Tyskland och Ukraina.

Kommersialiseringen av O. edulis har hittills begränsats av att arten är känslig och svårodlad och kläckeriet har ännu inte lyckats utveckla en tillräckligt säker odlingsprocess. Kläckeriets resultat har förbättrats markant (>1000%) mellan åren 2009 till 2013 men odlingsprocessen kräver fortsatt utveckling. OA utvärderar nya åtgärder som förväntas säkra produktionen. Observationen är att kläckeriet drabbas av stora bortfall i produktionen av O. edulis på grund av variationer i havsvattnets kvalitet. Havsvattnets kvalitet försämras i samband med naturliga blomningar av växtplankton. Kraftiga blomningarna av växtplankton är vanliga inslag längs bohuskustens näringsrika vatten och det är välkänt att organiska nedbrytningsprodukter från växtplankton stör odling av O. edulis i kläckerier. Kläckeriet har inte lyckats åtgärda problemet med känd vattenreningsteknik. Istället planerar OA nu att förlägga ett djupvattenintag på större djup för att garantera kläckeriet kontinuerlig tillgång till oceaniskt djupvatten. Havsvattnet i Kosterfjordens djup har oceaniskt ursprung och är mer mineraliserat vilket innebär mindre andel kemiska nedbrytningsprodukter från växtplankton. Idag tar kläckeriet in havsvatten från 38 m djup och det nya djupvattenintaget kommer att förläggas på 120 m djup. Insatsen kräver en djupvattenledning som är 1.2 km lång (nuvarande ledning är 700 m lång).

OA har nyligen utvecklat en säker odlingsprocess för storskalig produktion av C. gigas yngel. Crassostrea gigas är en mycket robust art att odla i kläckerier som inte påverkas av variationer i havsvattnets kvalitet. Utvecklingsarbetet har skett i samråd med ledande experter från Nya Zeeland och innebär att kläckeriet nu har kapacitet att odla fram stora mängder C. gigas yngel till försäljning. Försäljningen är endast riktad till den europeiska marknaden eftersom svenska myndigheter inte tillåter odling av C. gigas i svenska vatten. Kläckeriets första leverans av yngel skedde till odlare på Irland 2014. Kommersialisering och upparbetning av försäljningskanaler inom EU pågår. Marknaden inom EU efterlyser triploida C. gigas yngel som genomgått selektion mot ostronherpes virus (OsHV-1 µvar). Orsaken är att triploida ostron kan saluföras året runt eftersom de inte bildar könsgameter och förökar sig. Utbrott av sommardödlighet orsakade av ostronherpes virus har blivit allt vanligare. Franska studier visar att motståndskraft mot OsHV-1 µvar kan förädlas fram efter enstaka generationer genom selektiv avel. OA planerar att utveckla triploid produktion och selektion av C. gigas i samarbete med forskare på Göteborgs Universitet.